มมร จัดงาน “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ ๓” เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

มมร จัดงาน “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ ๓” เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

     เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒ พระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ ๓” เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งทางมหาวิทยลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดสมัครฟรี|เกมออนไลน์W88 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระรัตนตรัย ส่งเสริมและจรรโลงพระพุทธศาสนา ภายในงานมีการเสวนาธรรม เรื่อง "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชนชาวไทย ปีที่๓" และมีการสวดโอวาทปาติโมกข์โดยพระภิกษุสามเณรกว่า ๑,๒๕๐ รูป ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภ.ป.ร. ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

    ในการนี้พระพรหมุนี ได้อ่านพระคติธรรมจาก เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เนื่องในงานหัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ ๓ มีใจความดังนี้

    สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธสมัครฟรี|เกมออนไลน์W88ให้ตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาจิตใจไว้ว่า “คนมีปัญญา ทำจิตที่ดิ้นรน วัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก ให้อยู่ตรงได้ เหมือนช่างศรทำลูกศรให้ตรงได้ฉะนั้น” การอบรมจิตใจให้ถึงความเป็นบัณฑิตผู้เจริญด้วยสติปัญญา ย่อมเป็นวิถีทางของการเป็นพุทธศาสนิกชนแต่หนทางที่จะก้าวไปสู่ความเป็นบัณฑิต จำต้องอาศัยการศึกษาพระธรรมเป็นหนทางสายเอก ด้วยอำนาจพระมหากรุณา จึงประทานโอวาทปาติโมกข์เป็นบทสรุปวิถีทางอบรมจิตใจของพุทธสมัครฟรี|เกมออนไลน์W88ไว้ ๓ ประการ กล่าวคือ ทำความดี ละเว้นความชั่ว และชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ดังที่เรียกกันว่าหัวใจของพระพุทธศาสนา

   เนื่องในดิถีมาฆบูชา ขอพุทธสมัครฟรี|เกมออนไลน์W88ทุกหมู่สมัครฟรี|เกมออนไลน์W88ใช้โอกาสนี้เร่งสำรวจตนเองว่าจิตใจของตนๆ ยังดิ้นรนกวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก ด้วยอำนาจแห่งความโลภ ความโกรธ และความหลง อันเปรียบประดุจลูกศรที่ยังคดงอ ไม่สามารถพุ่งตรงไปได้โดยประการใดบ้าง เมื่อสำรวจพบแล้ว จงหันมาเอาใจใส่ศึกษาปริยัติธรรม ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องแผ้ว จนยกระดับสู่ขั้นปฏิบัติธรรม เปรียบประดุจการทำลูกศรให้อยู่ตรง นำไปสู่การบรรลุถึงปฏิเวธธรรมอันเป็นเป้าประสงค์ให้สมมโนปณิธาน

  ขออำนวยพรให้งานหัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดสมัครฟรี|เกมออนไลน์W88เป็นปีที่ ๓ จงบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และขอท่านทั้งหลายจงงอกงามไพบูลย์ในพระบวรพุทธศาสนายิ่งๆ สมัครฟรี|เกมออนไลน์W88ไป เทอญ.

 

 

 

 

Share