มมร จัดอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร

มมร จัดอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ฝ่ายธุรการและสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัด โครงการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร ณ ห้องปฏิบัติการสมัครฟรี|เกมออนไลน์W88 2 อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาท แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

         ทั้งนี้งานธุรการและสารบรรณเป็นงานที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กร เพราะเป็นหน่วยงานหลักในการสมัครฟรี|เกมออนไลน์W88สื่อสารระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกส่วนงาน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณของมหาวิทยาลัย ในการนี้ทางฝ่ายธุรการและสารบรรณจึงทำการจัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สมัครฟรี|เกมออนไลน์W88 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจ การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงานที่ทำโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพมากสมัครฟรี|เกมออนไลน์W88
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share