หลักสูตรการสอน

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

สาขาวิชาการประถมศึกษา ( 5 ปี )

สาขาวิชาพุทธศาสตร์

สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

สาขาวิชาปรัชญา